Dansk KulturGrundlovsforeningen Dansk Kultur, www.danskkultur.dk

 
Nyheder
Foredrag
Foreningen
Søg
Kultur
Medlem
Udgivelser
Skikke
Mærkedage
Humor
Kontakt
Links
Forside

 


Nyheder

 

August 2016
Indre uro
Januar 2017
Medlemsfremgang
Februar 2019
Kontingent Generalforsamling Folkefesten
Novellekonkurrence
April 2019
Generalforsamling Bøger til medlemmer
E-bøger til alle
Dagsorden generalforsamling
Krogstens forslag
Maj 2019
Generalforsamlingsreferat
Juli 2019
Strategigruppe.
Mosbjerg. Blog.
September 2019
Ændret fokus.
Net-udsendelser.
November 2019
Overtrædelse af Grundloven.
Middelhavstrafikken.
Holberg. - Foreningsmål.
September 2020
Indkaldelse til generalforsamling 2020
Oktober 2020
Generalforsamling 2020
Vedtægter 2020
Regnskab 2019
December 2020
Nyt december 2020
Maj 2021
Generalforsamling 2021
Juni 2021
Vedtægtsforslag 2021
Juli 2021
Om generalforsamlingen 2021
Vedtægter 2021

Marts 2022
Nyt marts 2022
Regnskab 2021
Revision 2022


Klik på udgave af Nyhedsbrevet ovenfor for at læse.

Vi klagede over politidirektøren,
der uretmæssigt forbød en partikongres

Vor klage ... og svaret

To dokumenter. Klik på klage og svar.

Hør Lars Andersens kommentarer:
YouTube


Vor side med
nekrologer.

Radio Lindtner
Niels Jørgen Lindtner har interviewet Axel Artke og Helmuth Nyborg.
Om indvandring med Axel Artke, formand for GDK.
Om racer og indvandring med Helmuth Nyborg, prof.emer., dr., der skrev forord til prof. J. Philippe Rushtons bog Race, Evolution & Adfærd (se nederst på siden).


Foreningens hovedaktivitet i det kommende år
2021-2022

For Grundlovsforeningen Dansk Kultur er modstanden mod islamiseringen en hovedsag, eftersom islam udgør den største trussel mod dansk kultur og levevis. I årenes løb har foreningen derfor brugt mange kræfter på at modvirke både den snigende islamisering og den åbenlyse aggression fra islamisk side. Men samtidig har folkeskolen, gymnasieskolen og de højere læreanstalter svigtet formidlingen af dansk kultur og i stedet behandlet alle nationale og menneskelige værdier, som var de blot var socialkonstruktioner uden andet grundlag end vanetænkning og fordomme. I globaliseringens navn fremstilles alle kulturer desuden som lige gode. Tilsvarende svigt har størstedelen af medierne og de politiske partier begået.
Alt dette efterlader børnene og de unge uden kulturelt ståsted og historisk bevidsthed, men til gengæld modtagelige for kulturelle modefænomener og politisk propaganda. Resultatet ses tydeligt: En identitetsbølge med tilhørende krænkelsessyge har bredt sig med krav om så overdreven hensyntagen til minoriteter, at dansk sammenhængskraft er truet. Samtidig er befolkningens opmærksomhed blevet vendt væk fra den nationale kamp til fordel for en luftig ”klimakamp”. Den er en pseudoreligion, som kræver uanede milliarder i aflad, men ”Når pengene i statskassen klinger, straks CO2 fra luften forsvinder!”
I lyset af såvel islamiseringen som kulturopløsningen vil Grundlovsforeningen Dansk Kultur lægge større vægt på at udbrede kendskabet til dansk kultur. Danskerne skal gøres bevidst om den danske kulturs tusindårige baggrund og vækkes til stolthed over, at vi har udviklet landet til et af de rigeste og mest demokratiske i verden. Som led i det overvejer bestyrelsen at udgive en revideret og stærkt udvidet udgave af den bog, foreningen udgav for et par år siden: ”Dansk kultur i korte træk”. Gøres det tilbyder formanden at holde foredrag landet over om to emner, nemlig hhv. ”dansk kultur” og ”dansk kontra islamisk kultur”. Også på anden måde vil bestyrelsen forstærke arbejdet på at fremme kendskabet til Danmarks historie og kulturarv og til danske værdier, traditioner og normer. Det vil primært ske ved at støtte kræfter, som virker for de formål, der fremgår af foreningens vedtægter. Udbredelsen af kendskabet hertil betragter Grundlovsforeningen Dansk Kultur som en vigtig indsats for både at modvirke islamiseringen og skabe modvægt til den værdinihilisme, der udbredes af skolen, medierne og politikere. Det gælder nu mere end nogensinde om at gengive dansk identitet og dansk kultur den plads som det mest værdifulde, vi ejer, men som desværre er genstand for både islamiske angreb og venstreorienteret undergravning.
Danskerne skal gøres bevidste om, hvad der står på spil i kampen mod den middelalderlige kultur, som islam repræsenterer: Teokrati, kvindeunderkuelse, barbariske straffe, stamme- og religionskrige, sharia-love, kristendomsforfølgelse, slaveri, økonomisk forarmelse, intellektuel stilstand, nepotisme og voldskultur samt tilsidesættelse af alle menneskerettigheder. Kort sagt det modsatte af dansk og vestlig civilisation.


Resolution

vedtaget af Grundlovsforeningen Dansk Kulturs generalforsamling 2021

Grundlovsforeningen Dansk Kultur protesterer mod regeringens grundlovsbrud.
Som led i bekæmpelsen af corona-influenzaen sidste år beordrede den socialdemokratiske regering af politiske grunde alle 16 millioner mink i Danmark dræbt. Det var en handling uden lovhjemmel og tilmed et grundlovsbrud, fordi der ikke var tale om ekspropriation. Alle med forvaltningsansvar i ministerierne, rigspolitiet og militæret svigtede, da de uden protest udførte den ulovlige ordre, selv om de var klar over ulovligheden. Ordren førte til udslettelse af al minkavl i Danmark, til ødelæggelse af et helt eksporterhverv og til fjernelse af 6.000 menneskers levebrød. Den socialdemokratiske regering bragte dermed Danmark tilbage til provisorietiden i 1880’erne, hvor Estrup-regeringen også satte politi og militær ind mod landets borgere. Estrup havde dog loven på sin side, omend den var provisorisk. Det havde den socialdemokratiske regering ikke.
Resolution

vedtaget af Grundlovsforeningen Dansk Kulturs generalforsamling 2019

Foreningen ser med stor bekymring og afsky på det stigende antal indgreb mod helt fundamentale borgerrettigheder, og de gamle politiske partiers forsøg på at kvæle for dem ubehagelig debat. Vi er dybt bekymrede over pressens følgagtighed og mener, at udtryk som ”Borgernes vagthund” nærmere peger på pressens rolle som politikernes værn mod borgerne, end pressens rolle som borgernes værn mod politiske overgreb. Den nyligt vedtagne L95 kræver, at borgere får objektivt ansvar og selv skal bevise, at ytringer ikke stammer fra en fremmed efterretningstjeneste – i praksis Ruslands. Vi har den dybeste foragt for pressens medvirken til politisk korrekthed, og til den massive skjulen af ubehagelige sandheder, herunder problemer forårsaget af forfejlet indvandring i årtier.Det er en kilde til stor bekymring, at internationale aftaler – konventioner – misbruges og bevidst misfortolkes, og at dybt skadelige aftaler som FN’s Marrakech-aftale og EU’s tilsvarende, forsøgtes lusket igennem uden offentlig debat, og at pressen var helt tavs om dem. Ingen af aftalerne findes i en officiel oversættelse til dansk, da hverken regeringen, EU eller FN mente, det var nødvendigt. Begge aftaler ligestiller økonomiske lykkeriddere med ægte flygtninge, begge aftaler taler direkte om meningscensur, og begge aftaler kriminaliserer kritik af den førte politik. Ytringsfrihed, herunder ret til at kritisere såvel partier som enkeltpersoner, garanteres i Grundloven, da ytringsfrihed er af fundamental betydning for demokratiet. Begge aftaler indeholder grundlovsstridige elementer og bør alene derfor opsiges med øjeblikkelig virkning.


Kulturprisen 2019


Resolution

vedtaget af Grundlovsforeningen Dansk Kulturs generalforsamling 2018

I 1983 vedtog Folketinget en udlændingelov, der gav indvandrere og fremmedarbejdere ret til at få deres familier til Danmark. Det åbnede for en strøm af muslimer fra Mellemøsten og Nordafrika, som har stået på lige siden. Uden at være spurgt er danskerne dermed blevet påført hundredtusinder af indvandrere, hvis samfundsopfattelse baserer sig på islam, klantænkning og sharialov. De samler sig i ghettoer og parallelsamfund, hvor dansk lov og ret er sat ud af kraft, og de belaster alle samfundets institutioner - ikke mindst rets- og fængselsvæsenet eftersom mange af dem har en kriminalitetsrate, der er langt højere end danskernes. Deres beskæftigelsesrate er til gengæld lav, hvad der årligt medfører en mange milliarder stor udgift for samfundet.

Finansministeriet beregnede de offentlige udgifter vedrørende ikke-vestlige indvandrere til at udgøre 36 milliarder kr. i 2015, men det var efter fradrag af den skat på 45 milliarder kr., som især østasiatiske og indiske indvandrere betalte. Desuden omfattede beløbet kun de personrelaterede udgifter. Omkostningerne ved f.eks. grænsekontrol, halalcertificering, terrorsikring, socialt bedrageri og ghettosanering mm. var ikke medregnet. Det var udgifterne til den omfattende ”integrationsindustri”og NGO’erne heller ikke. Og de individuelle omkostninger, som påførtes danske ofre for muslimsk vold, var naturligvis slet ikke. Den reelle udgift nærmer sig dermed 100 milliarder kr. om året. Det svarer til 50.000 kr. for hver dansk familie.

Indvandringen udgør imidlertid ikke blot en tung, økonomisk byrde, men også en trussel mod grundlæggende, danske værdier som tillid, tryghed og solidaritet.

Den muslimske indvandring er den største enkeltfare for Danmark og dansk kultur. Grundlovsforeningen Dansk Kultur protesterer derfor mod, at regeringen negligerer denne undergravelse af det danske samfund, og anbefaler at føre en politik, der svarer til Visegradlandenes og Østrigs.

Axel Artke
Formand for Grundlovsforeningen Dansk KulturKulturpris 2018

Finn Rudaizky modtog 12. maj 2018 Grundlovsforeningen Dansk Kulturs kulturpris 2018.
Formanden, Axel Artke, sagde i sin tale til Finn Rudaizky:
"Jeg fægted med åben pande", har vi lige sunget. Det er en ægte, dansk kvalitet. Vi er tilhængere af åbne visirer og ikke af hverken burkaer eller nicab’er. Vi er tilhængere af sandheden.
Men det er en kvalitet, som ikke alle danskere hylder. Københavns Borgerrepræsentation og Hovedstadens Regionalråd gør for eksempel ikke. Hos dem er sandheden ilde hørt.
Det fik et medlem af borgerrepræsentationen og regionalrådet, som hedder Finn Rudaizky, at mærke, da han oplyste offentligheden om, at drabsmanden fra Krudttønden og den jødiske synagoge i årevis havde været kendt af Københavns kommune, uden at kommunen gjorde noget for at stoppe ham. Ikke en gang da samme drabsmand henvendte sig til socialforvaltningen efter at have udstået et års varetægtsfængsel. Den forsømmelse kostede to danskere livet: Finn Nørgaard og Dan Uzan.
Så skulle man jo tro, at Borgerrepræsentationen ville stille Københavns Kommune til regnskab for en så grov fejl. Men nej! I stedet fandt Borgerrepræsentationen i sin visdom ud af, at det var budbringeren, Finn Rudaizky, der var den formastelige. Han havde nemlig røbet noget, som skulle være hemmeligt. Et kommunalt svigt kan jo ikke komme offentligheden ved – og da slet ikke vælgerne! De skulle jo nødigt sætte krydset anderledes næste gang.
Derfor blev budbringeren Finn Rudaizky slæbt igennem Valgbarhedsnævnet og af det frataget sin post i såvel Borgerrepræsentationen som i Regionsrådet. Sådan! Så var man af med ham!
Troede de da. Men de havde glemt noget, der kaldes demokrati. Det går ud på, at det er borgerne, der bestemmer. Og borgerne i København bestemte, at Finn Rudaizky aldeles ikke skulle fratages sine poster. Ergo blev han stemt ind igen i både Borgerrepræsentationen og Regionsrådet. Der sidder han den dag i dag - bortset fra at han lige nu sidder her… Den groteske sag imod Finn Rudaizky bevirkede, at Folketinget nu har vedtaget en lov, som forhindrer valgbarhedsnævn i den slags vilkårlighed og nepotisme. For fremtiden skal der gælde faste og kendte kriterier, hvis nogen skal ekskluderes.
Vi har bedt Finn Rudaizky komme til stede, fordi vi gerne vil hylde ham som den hædersmand, han er, og som den uforfærdede fortaler for åbenhed og sanddruhed, han også er trods personlig forfølgelse og høje bøder. Finn Rudaizky har gjort ikke blot Københavns borgere, men hele Danmarks befolkning en stor tjeneste ved at insistere på at få sandheden frem. Det takker vi Finn Rudaizky for og vil bede ham tage imod denne lille check og plakette som udtryk for vores taknemmelighed.Rolf Slot-Henriksens personlige hjemmeside fortsætter

Grundlovsforeningen Dansk Kulturs grundlægger i 1999, Rolf Chr. Slot-Henriksen (1951-2012), havde en personlig hjemmeside, som GDK ønsker at videreføre i mindet om ham. Den vil ikke blive ændret fremover, udover at det nu er blevet tydeliggjort, hvornår han levede, så kontakt ikke længere er mulig.
Se siden her:
Æret være Rolfs minde!

Mindet om RCSHOle Hasselbalch udnævnt til æresmedlem

Formanden holdt følgende tale:
Mit navn er Axel Artke; jeg er formand for Grundlovsforeningen Dansk Kultur, og jeg har en god nyhed!
Men først lidt om Grundlovsforeningen Dansk Kultur. For et par år siden sygnede den hen, fordi nogle slyngler havde bemægtiget sig den. De overtrådte alle vedtægter, ekskluderede alle kritikere og havde øjnene stift rettet på foreningens formue. Det var dog ikke så let at få fingre i pengene, for de var bundet på aftalekonti.
Slynglerne var på nippet til at køre Dansk Kultur i sænk, og medlemmerne flygtede i stimer. Det førte til, at de ekskluderede stak hovederne sammen for at få foreningen på ret køl igen. Og her fik vi uvurderlig hjælp fra Danmarks største kapacitet i foreningsret. Han står her: Professor, jur. dr. Ole Hasselbalch.
Ved Ole Hasselbalchs hjælp blev Dansk Kultur rekonstrueret på en ekstraordinær generalforsamling, som han dirigerede. Vedtægterne blev bekræftet, og der blev valgt en lovlig bestyrelse.
Det skylder vi ham megen tak for, og nu kommer jeg til den gode nyhed: Dansk Kultur har fået et nyt medlem, nemlig Ole Hasselbalch. Han har indvilliget i at blive æresmedlem af foreningen. Vi er stolte over at have ham som medlem. Det vil vi gerne vise ved at bede ham modtage denne plakette.
En ting mere: På den ekstraordinære generalforsamling, hvor Ole Hasselbalch var dirigent, kom jeg for skade at sige, at dirigenten ved en anden forenings generalforsamling altid fik en flaske whisky, hvis han kunne afvikle generalforsamlingen før middagen. Den gang var Dansk Kultur en fattig forening, så Ole Hasselbalch måtte se langt efter en whisky. Men i kraft af hans indsats er vi siden kommet økonomisk til hægterne. Derfor er her den lovede flaske whisky til dirigenten! Værs'go, Ole, og endnu en gang tak!
Årets Folkefest for Frihed 2017

For femte år i træk afholdes en folkefest for vore frihedsrettigheder.
I år er talerne Søren Krarup (forfatter og samfundsrevser), Helmuth Nyborg (intelligensforsker), Anne Marie Waters (UKIP), Johan Christian Nord (valgmenighedspræst), Clara Lopez (Research & Analysis, USA) og Robert Timm (Identitäre Bewegung, Tyskland).
Se mere:
Folkefestens talere.

Læs mere, og tilmeld dig på Folkefestens hjemmeside.


 

Journalist Jeppe Juhl modtog Dansk Kulturs pris i Korsør 25. marts 2017

Forud for Grundlovsforeningen Dansk Kulturs generalforsamling 2017 overrakte foreningens formand Axel Artke foreningens kulturpris til Jeppe Juhl, der står bag nyhedsmedierne NewSpeek og 24Nyt.
Jeppe Juhls indsats er, at han supplerer de "ukontroversielle", "migrantvenlige" medier med relevante oplysninger, så, vi kan få et nuanceret billede af forholdene.
Når de konventionelle medier føler modstand mod deres venstredrejning, er de ofte ikke parate til en diskussion på realia, men de kan nøjes med at diffamere modstanderen ved i milde tilfælde at bruge ord som "kontroversiel" og "indvandrerkritisk" og ellers "højreekstremistisk" etc.
Jeg har svært ved at forholde mig til "fake news", men det er vist nok, når andre siger noget, man er uenig i. ! ?
HC

>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Under den efterfølgende generalforsamling vedtoges følgende
RESOLUTION:

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg har for nylig fejret sin 50. stramning af udlændingepolitikken. Det ønsker Grundlovsforeningen Dansk Kultur hende tillykke med!

Men stramningerne løser ikke det grundlæggende problem, som er, at Danmarks handlefrihed er deponeret hos FN og EU gennem en række utidssvarende konventioner.

Grundlovsforeningen Dansk Kultur opfordrer derfor regeringen til at lade Danmark udtræde af de konventioner, som forhindrer os i at føre en selvstændig udlændingepolitik, og derpå stoppe al indvandring fra de islamiske lande.


De fleste bøger nu til
udsalgspriser.


Grundlovsforeningen Dansk Kulturs generalforsamling


Søndag 17. april 2016 eftermiddag

Før generalforsamlingen hørte vi et foredrag af Mogens Camre.

Der vedtoges følgende

RESOLUTION

"Grundlovsforeningen Dansk Kultur protesterer mod EU's aftale med Tyrkiet, fordi den giver tyrkere fri adgang til at bosætte sig i EU's medlemslande.

I forvejen er Europa både økonomisk og socialt tynget af indvandringen fra Mellemøsten og Nordafrika. Indvandringen udgør tillige en alvorlig trussel mod Europas kultur og livsform.

Det eksisterende, muslimske mindretal topper allerede statistikkerne over kriminalitet og arbejdsløshed. En uhæmmet indvandring fra Tyrkiet vil kun forværre tilstanden og i sidste ende føre til den europæiske civilisations undergang.

Generalforsamlingen opfordrer derfor regeringen til straks at indføre et fuldt og permanent stop for al muslimsk indvandring i Danmark."Kender du et potentielt medlem, så henvis til: medlemshvervning. 


 
Bestyrelse
Vedtægter
Publikation